Otázky a odpovede

Ako sa stať členom?

Členom Športovo streleckého klubu KVvZ 019 - Za - Martin na základe súhlasu poverených funkcionárov výboru, sa môže stať bezúhonná osoba od 18 rokov, ktorá nemá záznam v registri trestov a súhlasí so stanovami klubu.
U osôb mladších ako 18 rokov je členstvo výberová záležitosť a zároveň sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.

1. Ako postupovať v prípade, že máte 18 a viac rokov:
• Absolvovať vstupný osobný pohovor s predsedom klubu
• Vyplniť a odovzdať prihlášku s fotografiou o rozmeroch 3x3,5 cm (š x v), ktorá je tu.........#> Prihlaska-KVvZMT.pdf (129041)
• Zaplatiť základný ročný členský klubový príspevok, ktorého výšku každoročne určuje členská schôdza klubu. Prvý poplatok je platný do konca kalendárneho roka. Na každý ďalší rok je potrebné poplatok zaplatiť do 31.1. daného roka.
• Po zaevidovaní sa stávate kandidátom na jeden kalendárny rok potom Vám bude vystavený členský preukaz.
• Na základe aktivity pri organizovaní športových podujatí, účasti na brigádach, alebo inej pomoci klubu bude rzhodnuté o schválení za člena klubu.

• V prípade potreby je možné vystaviť potvrdenie, ktoré je potrebné k získaniu alebo rozšíreniu ZP s oprávnením „E“.


2. U osôb mladších ako 18 rokov je tréning vedený pod dohľadom oprávnenej osoby - trénera. Výber detí prebieha na základe výsledkov zo streleckej súťaže žiakov ZŠ, ktorú každoročne organizujeme. Zaraďovanie je vždy v septembri so skúšobnou dobou 3 mesiace. Ak máte dieťa so záujmom o športovú streľbu je potrebné splniť nasledovné:

• Prihlásiť sa do streleckého krúžku na škole.
• Ak na škole nie je strelecký krúžok, je možné sa prihlásiť do streleckého krúžku v "Centre voľného času".
• Na základe výsledkov môže byť dieťa vybrané do nášho klubu, kde musí splniť nasledovné:
• Absolvovať vstupný osobný pohovor s našim trénerom.
• Platiť mesačný členský klubový príspevok, ktorý každoročne určuje členská schôdza klubu.
• Zúčastňovať sa na pravidelných tréningoch a plniť pokyny trénera.
• Zúčastňovať sa na príprave a priebehu podujatí, ktoré organizuje náš klub.
• Zúčastňovať sa na brigádach a akciách, ktoré organizuje náš klub.


3. V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa stalo členom nášho klubu mimo výberu popísaného v bode 2, je to možné na základe individuálnej dohody.

     

Typ členstva

Poplatok v EUR

Neaktívny člen

Základný ročný

35

+10

Mesačný detský

1

 

 


Ak máte otázku kontaktujte nás

* Označené údaje sú povinné