Informácie o nás

Náš klub ( KVvZ ) sa zaoberá  športovou streľbou.

Členovia klubu sa v priebehu roku zúčastňujú kvalifikačných streleckých súťaží organizovaných na strelniciach v Turanoch, Príbelciach a Záhorí ktoré sú podmienkou pre nomináciu na MSR. V priebehu roku organizujeme pre našich členov a ostatných priaznivcov streleckého športu klubové súťaže.

Organizujeme súťaže na ktorých sa strieľa z veľkokalibrových pištolí  ale aj súťaže na ktorých sa strieľa z malokalibrových pištolí a pušiek. Veľký záujem je o strelecké viacboje. Zúčastňujeme sa súťaží , na ktorých sa strieľa mierenou streľbou na pevné terče vzdialené 25 m, ďalej strelecké viacboje, ktoré pozostávajú z 5 disciplín a to mierená streľba z pištole na vzdialenosť 25 m, trojpolohová streľba (ľah, stoj, kľak) zo samopalu, hod granátom na cieľ, bojová pištoľ a strelecky súboj družstiev z malokalibroviek. Tato súťaž je vyhodnocovaná ako súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov.

Na svoje si príde aj mládež pre ktorú organizujeme pravidelné súťaže z malokalibrových pištolí a pušiek.

Každá súťaž je vyhodnocovaná a najlepší jednotlivci a najlepšie družstvá sú odmeňovaní.

 

&#>@&#@&#@&#

 

Spravodajca č.1/2014

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktvít ( ďalej SZVvZ ) za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2018 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Ďakujem tiež touto cestou Ministerstvu obrany SR a Generálnemu štábu OS SR za pomoc pri zabezpečení streleckých pretekov SZVvZ .

Obsah Spravodajcu č.1/2018 – základný – bude nasledovný, po vzatí na vedomie dokumentov na najbližšej Ústrednej rade pravdepodobne dňa 3.3. 2018 ( 10.3. ) :

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2018 - je zverejnený a upravený
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vykonávacia smernica - Repiko
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 8. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2018:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ IBAN SK15 0200 0000 0012 5364 4458, SUBASKBX ( 1253644458/0200 ). Povinnosť zaplatiť členské príspevky začína 1. januára v príslušnom roku, tento rok akceptujeme termín do 31.marca vo výške 20 € na člena. Variabilný symbol číslo KVvZ. !!!
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2019, písomne do 30.9.2018 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214. Pre rok 2018 sme včas zverejníli základné pevné termíny konania kvalifikačných pretekov, na ktoré sa bolo treba prihlásiť, žiaľ predstavoval som si to operatívnejšie a bolo treba pripraviť znova až 8 verzií. Skorší termín nahlásenia je z dôvodu, že chceme pripraviť nástenný Kalendár na rok 2019 z vlastnej činnosti a fotografií z roku 2018.
 3. Kalendár pretekov na rok 2018 je spracovaný a bol potvrdený ÚR ( 16.12.2017 ) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol zaslaný na GŠ OS SR a mal by byť zapracovaný v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2018. Počet pretekov vo viacboji je zostabilizovaný na počte osem, trojboj 15 , Sz 58 na 10 pretekov a Repiko 8 pretekov .Organizátorov budeme dotovať 1,5 € na štartujúceho pretekára, po včasnom dodaní Správy HR a Výsledkovej listiny, tak ako sme zabezpečili minulý rok. Chcem pripomenúť všetkým členom skutočnosť, že Krajské zväzy sme v roku 2017 dotovali čiastkou 1224 €. Na základe Uznesenia Ústrednej rady zo dňa 16.12.2017 túto dotáciu na rok 2018 rušíme, na zahraničné aktivity sme vydali, 2166,1 €, domáce preteky sme dotovali sumou 6562,13 čo predstavuje spolu hodnotu 9952€
 4. Znova upozorňujem organizátorov, kto mal záujem o terčový materiál, mal zaslať písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si organizátori objednajú, zaplatia a prevezmú. Na návrh ŠTK budú na kvalifikačných pretekoch použité len terče, ktoré boli vytlačené a prevzaté cez sekretariát SZVvZ čím je zaručená originalita. Požiadavky na terčový materiál je treba nahlásiť na sekretariát do 31.1.2018, času bolo dosť aj informácii dostatok.
 5. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. I touto cestou oslovujeme aktívnych rozhodcov, aby sa v prvom rade prihlásili, kde chcú rozhodovať a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Ostatné preteky budú zabezpečené nomináciou rozhodcov, ktorá je spracovaná a bude zverejnená na web-stránke zväzu. Licencie M a A rozhodcov platia do 31.12.2021. Licencie rozhodcov B a C do 31.12.2019.
 6. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne  25. – 26. 8. 2018
 7. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 8. Informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2018 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2018 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2018. Čiastka 789,61 € ktorú sme v roku 2017 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2017 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2018.Podobne ako v roku 2017 aj v roku 2018 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2017, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2017, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2017 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2017 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2017, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30€ pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane. SZVvZ je registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom 50678/2017 z 5.12.2017 pod spisovou značkou NCR po 8299/2017. Upozorňujem na pridelené IČO 308446220001. Neziskové organizácie sa podľa nového dozvedia, od koho dostali finančné prostriedky. Podmienkou však je, aby daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu vyjadril súhlas s informovaním prijímateľa. V takom prípade správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka – vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt, ale bez finančnej čiastky.
 9. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com, a www.szvvz.sk.
 10. Evidenciu priebežných výsledkov v roku 2018 bude zabezpečovať              vo všetkých súťažiach. Bolo by vítané keby sa prihlásil niekto z Bratislavy, kto by chcel operatívne vypomôcť.
 11. K Smerniciam – dňa 13.1.2018 zasadla Športovo technická komisia SZVvZ, aby s konečnou platnosťou doriešila znenie Smerníc, podľa ktorých prebehnú súťaže v roku 2018. Myslím si, že znova bude spokojnosť a skončia nevraživosti na pretekoch. Treba si uvedomiť, že preteky sú svojim spôsobom spoločenskou udalosťou a treba, aby v tomto duchu prebiehali.
 12. V októbri 2017 sa konal VII. Snem SZVvZ, ktorý zvolil nové vedenie na ďalšie funkčné obdobie, prezidenta Miroslava Jánoša, členov prezídia Ing. Františka Ušáka a Vladislava Bláhu.
 13. V roku 2017 družstvo Slovenska v zložení pp. Buberník, Dolník, Daňo, Slaničan, Žigray, Pavlovčík, Oravec, Beca, Očkaják, Duchoslav, Jancek a Denci absolvovalo Medzinárodné strelecké preteky záloh, 18. ročník – BA – BO – PH na strelnici Semily a potvrdilo prvé miesto v družstvách výkonom 2946 bodov . Ako jednotlivec sa na prvom mieste umiestnil Matej Dolník výkonom 328 bodov. Srdečne všetkým ďakujem za vzornú reprezentáciu SZVvZ. Tento rok budeme organizovať 19. ročník u nás, pravdepodobne 28.-29.9.2018.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové členské preukazy ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky
 15. Pri nahlasovaní nových členov prosím uvádzať v prihláškach kompletné údaje s dosiahnutými hodnosťami a znalosťou cudzej reči.

Bratislava: 4. februára 2018

Miroslav Jánoš, prezident SZVvZ

História Klubu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Kalendár 2014


Majstrovstvá Slovenskej republiky

30. Aug. XXII. Majstrovstvá SR v streleckom viacboji o Poháre ministra obrany SR
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)
20. Sep XIV. Majstrovstvá SR v streleckom trojboji o Pohár náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR
Strelnica: Košice (kontakt: Krankus)
11. Okt II. Majstrovstvá SR v streľbe zo samonabíjacej zbrane 58
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)

Kvalifikačné preteky

Strelecký viacboj

26. Apr. 1. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
27. Apr. 2. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
10. Máj 3. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
11. Máj 4. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
31. Máj 5. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany (kontakt: Mertl)
1. Jún 6. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany (kontakt: Mertl)
21. Jún 7. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)
22. Jún 8. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)

Strelecký trojboj

26. Apr. 1. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
27. Apr. 2. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
17. Máj 3. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Pribelce (kontakt: Flaška)
18. Máj 4. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)
24. Máj 5. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
25. Máj 6. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
7. Jún 7. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
8. Jún 8. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
29. Jún 10. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)
5. Júl 11. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Malacky (kontakt: Ing. Haramia)
6. Júl 12. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Malacky (kontakt: Ing. Haramia)
5. Júl 13. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
6. Júl 14. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
23. Aug 15. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Hruštín (kontakt: Jancek)
24. Aug 16. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Hruštín (kontakt: Jancek)
23. Aug 17. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: KE-Podhradová (kontakt: Krankus)
24. Aug 18. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: KE-Podhradová (kontakt: Krankus)

Streľba zo samonabíjacej zbrane 58

22. Mar Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 1. kolo
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
23. Mar Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 2. kolo
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
12. Júl Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 3. kolo
Strelnica: Čáčov (kontakt: Mgr. Hutár)
13. Júl Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 4. kolo
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)
9. Aug Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 5. kolo
Strelnica: Nižmá Hutka (kontakt: Krankus)
10. Aug Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 6. kolo
Strelnica: Nižná Hutka (kontakt: Krankus)
16. Aug Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 7. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: ing. Priputen)

Medzinárodné preteky

5. Apr Oslobodnie Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Šimo)
6. Sept. Strelecký viacboj na počesť 70. výročia SNP
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
27. Sep BA - BO - PH - XV ročník
Strelnica: ČR - Semily (kontakt: Ing. Senevič)
4. Okt Strelecký viacboj, 70. výročie KDO a Dukliansky palcát
Strelnica: Čáčov (kontakt: Šimo)
4. Okt Strelecký viacboj na počesť 70. výročia KDO
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)

Memoriálové preteky

23. Mar. Memoriál Gustáva Bodajlu -X. ročník
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
12. Apr. Memoriál Rasťa Rabušica v strel.trojboji - VIII.ročník
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
13. Apr. Memoriál Mariána Janovčíka
Strelnica: Hruštín (kontakt: Vlžák)
7. Jún Memoriál Dušana Muchu
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
13. Sep Memoriál Františka Imricha - VI. ročník
Strelnica: Podhradová (kontakt: Krankus)
12. Okt Memoriál gen. Jána Nálepku, XIX. ročník
Strelnica: Poruba p/V (kontakt: Dolinič, Ihnát)

Klubové, okresné a krajské strelecké preteky Klubov vojakov v zálohe

18. Jan Zoborská plášťovka, trojboj
Strelnica: Nitra, D. Krškany (kontakt: Fraňo)
15. Feb Fénix Cup, trojboj
Strelnica: Nitra, D. Krškany (kontakt: Fraňo)
15. Mar Zoborská liga - Finále
Strelnica: Nitra, D. Krškany (kontakt: Fraňo)
23. Mar Malokalibrová odstreľovačka - 1. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
29.-30. Mar Jarný netradičný trojboj
Strelnica: ŠSK SAV BA (kontakt: E. Lipovský)
29. Mar Obranná streľba, 1. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
5. Apr Oslobodenie Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Šimo)
12. Apr Veľkonočný pohár, XIII. ročník
Strelnica: MV SR Rača (kontakt: JUDr. Líška)
27. Apr Malokalibrová odstreľovačka - 2. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
10. Máj Strelecký trojboj
Strelnica: Kamen. Poruba (kontakt: Stacho)
25. Máj Krivská 100-ka, 2. ročník
Strelnica: Krivá (kontakt: Konfala)
31. Máj Obranná streľba, 2.kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
14. Jún Malokalibrová odstreľovačka - 3. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
28. Jún Letná súťaž z veľkokalibrovej pištole
Strelnica: Jahodníky, Martin (kontakt: Ing. Balcár)
19. Júl Obranná streľba, 3. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
9. Aug Pezinský džbán - 12. ročník
Strelnica: Pezinok-Stupy (kontakt: Guštafík)
17. Aug Putovný pohár starostu, 13. ročník, trojboj
Strelnica: Poruba p/V (kontakt: Dolinič, Ihnát)
24. Aug Viacboj SNP
Strelnica: Nižná Huťka (kontakt: Krankus)
24. Aug Preteky k výročiu SNP
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
31. Aug Pohár prednostu OÚ Michalovce-trojboj-70.výročie SNP
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
13. Sep Guláš Cup
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)
22. Nov Špeciálny viacboj
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
20. Sep Obranná streľba, 4. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
5. Okt Strelecký viacboj-Pohár veliteľa 22. mpr - 10.ročník
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
5. Okt Krivská 100-ka
Strelnica: Krivá (kontakt: Konfala)
11. Okt Strelecký viacboj
Strelnica: Kamen. Poruba (kontakt: Zábojník)
18. Okt Malokalibrová odstreľovačka - 4. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
2. Nov Pohár primátora mesta Michalovce, trojboj 10. ročník
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
8.-9. Nov Netradičný trojboj
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
15. Nov 1. kolo zimná strelecká liga
Strelnica: Nitra, Dolné Krškany (kontakt: Fraňo)
13. Dec. 2. kolo zimná strelecká liga
Strelnica: Nitra, Dolné Krškany (kontakt: Fraňo)
14. Dec Malokalibrová odstrelovačka - 5. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
20. Dec Vianočno-silvestrovský špeciál
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
27. Dec Silvestrovská súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Strelnica: Jahodníky - Martin (kontakt: Ing. Balcár)
28. Dec Silvestrovská strelecká súťaž
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)

Preteky mládeže

2. Máj SŠ v spolupráci s regrut. stred. a voj. políciou
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
2. Jún Deň streleckých nádejí
Strelnica: Poruba p/V (kontakt: Ihnát)