Informácie o nás

Náš klub ( KVvZ ) sa zaoberá  športovou streľbou.

Členovia klubu sa v priebehu roku zúčastňujú kvalifikačných streleckých súťaží organizovaných na strelniciach v Turanoch, Príbelciach a Záhorí ktoré sú podmienkou pre nomináciu na MSR. V priebehu roku organizujeme pre našich členov a ostatných priaznivcov streleckého športu klubové súťaže.

Organizujeme súťaže na ktorých sa strieľa z veľkokalibrových pištolí  ale aj súťaže na ktorých sa strieľa z malokalibrových pištolí a pušiek. Veľký záujem je o strelecké viacboje. Zúčastňujeme sa súťaží , na ktorých sa strieľa mierenou streľbou na pevné terče vzdialené 25 m, ďalej strelecké viacboje, ktoré pozostávajú z 5 disciplín a to mierená streľba z pištole na vzdialenosť 25 m, trojpolohová streľba (ľah, stoj, kľak) zo samopalu, hod granátom na cieľ, bojová pištoľ a strelecky súboj družstiev z malokalibroviek. Tato súťaž je vyhodnocovaná ako súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov.

Na svoje si príde aj mládež pre ktorú organizujeme pravidelné súťaže z malokalibrových pištolí a pušiek.

Každá súťaž je vyhodnocovaná a najlepší jednotlivci a najlepšie družstvá sú odmeňovaní.

 

&#>@&#@&#@&#

 

Spravodajca č.1/2014

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám Spravodajca č.1/2014 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

Dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom SZVvZ za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2014 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.
Dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnil VI. Snem SZVvZ v Budmericiach, kde 25 prítomných delegátov prijalo základné materiály na chod zväzu v ďalšom funkčnom období. Bol zvolený prezident, dvaja členovia prezídia a kontrolór. Boli schválené Stanovy a prijaté Programové zameranie činnosti SZVvZ.

Obsah Spravodajcu č.1/2014 – základný - bude nasledovný po schválení dokumentov na Ústrednej rade dňa 22.2.2014:

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2014
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 7. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2014:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ ( 1253644458/0200 ),(IBAN:SK64 0200 0000 0012 5364 4458, BIC: SUBASKBX ) do 31.marca v roku 2014 vo výške 10 €. Variabilný symbol číslo KVvZ. . Odvádzanie 1 € zo zväzu na KZ zostáva naďalej v platnosti.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2015, písomne do 31.8.2014 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.Mrzí ma, že nedodržanie zásad včasného nahlasovania organizátorov robil veľké problémy pri zostavovaní Kalendára na rok 2014. V súčasnosti ( 25.1.2014 ) nemáme stabilný Kalendár ( odhlásili sa niektorí organizátori ) a skutočne robíme všetko pre to, aby bol konečný.
 3. Preteky zo samonabíjacej zbrane 58 budú organizované ako kvalifikačné na VTSÚ Záhorie, Čáčov , Nižná Hutka a Prešov ( viď Kalendár 2014 ), M-SR v Čáčove.
 4. Kalendár pretekov na rok 2014 bol predbežne schválený ÚR SZVvZ ( 14.12.2013 a bude zverejnený v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, pre vyššie spomenuté skutočnosti, s konečnou platnosťou uzatvárame 22.2.2014 a táto verzia bude oficiálna na web-stránke SZVvZ. Kalendár bol síce schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2014, ale bez zapožičania zbraní, streliva a zdravotníka so sanitkou.
 5. Znova upozorňujem organizátorov na terčový materiál , kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát do 22.2.2014, aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si usporiadatelia objednajú, zaplatia a prevezmú. ( terče 135 P-Pi a Sa, papagáj ). Bližšie usmernenie po nahlásení objednávok
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji i trojboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Znova prikročíme k delegovaniu rozhodcov na kvalifikačné preteky. Preto prosím organizátorov, aby na základe Uznesenia ÚR zo dňa 14.12.2013 zaslali návrhy na delegovanie rozhodcov ( HR, PHK, TD ). I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp.Bláha, Kulich, Liška M,Stacho, Toček, Barna, Magnus, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 23 a 24..8.2014.( Košiciach )
 8. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 9. Teraz informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2014 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2014 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2014. I keď čiastka 1225,8 €, ktorú sme v roku 2013 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2013 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2014.Podobne ako v roku 2013 aj v roku 2014 daňovník –fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2013, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ! ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32€. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2012, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2013 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2013 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2013, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30 € pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane.
 10. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com a www.szvvz.sk.
 11. Žiadal som členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava ( čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p ). Žiaľ musím konštatovať skutočnosť, že prišlo mizivé percento zo 600 členov v Bratislave evidovaných. Takto si nepredstavujem brigádnickú spoluprácu a starostlivosť o naše priestory. Všetko je o prístupe a ochote pomôcť . I touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili a tak pomohli aspoň trocha skultúrniť naše spoločné priestory. V tomto roku bude znova vyhlásená brigáda, podľa počasia a bol by som veľmi rád, keby sa prihlásilo čo najviac brigádnikov. Informácia pôjde priamo na predsedov KVvZ.
 12. Na ostatnom zasadnutí ÚR SZVvZ 14.12.2013 sme sa zaoberali pripomienkami k k smerniciam a organizácii všetkých pretekov. Bolo prijaté uznesenie, aby zasadla ŠTK ( 18.12014 ) pod vedením predsedu RNDr. Milana Stacha a pripravila materiály ( návrhy ), aby ich bola Ústredná rada schopná schváliť na riadnom zasadnutí 22.2.2014.Tu chcem apelovať na včasné odosielanie oficiálnych Výsledkových listín a hlavne správ hlavných rozhodcov. Ústredná rada navrhuje pre rok 2014 neorganizovať preteky družstiev v streleckom trojboji . Ak budete mať zásadné pripomienky, podnety na nové disciplíny, aby preteky boli ešte zaujímavejšie a hlavne adrenalínovejšie odovzdajte hlavnému rozhodcovi na pretekoch, aby sa ústredná rada s nimi zaoberala. Na web stránke budú všetky Smernice aj s úpravami, aby ste mali čas sa s nimi oboznámiť a pripomienkovať.
 13. Ako ste zaregistrovali podarilo sa mi zabezpečiť viacboj strelivom aj vďaka členom KVvZ Trnava pp. Mgr. Hutár, Fraňo M za čo im patrí veľké poďakovanie. Nebolo to jednoduché a všetci sme si fyzicky „užili „ V budúcnosti pristúpime k inej forme.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové preukazy resp. vložky k preukazom ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky.
 15. Medzi členskou základňou bol záujem o polokošele so Štátnym znakom a znakom SZVvZ. Záujemcovia dohláste sa informatívne na sekretariát s približným počtom. Ďalšie podrobnosti po zistení záujemcov.

Bratislava: 5. februára 2014

História Klubu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Kalendár 2014


Majstrovstvá Slovenskej republiky

30. Aug. XXII. Majstrovstvá SR v streleckom viacboji o Poháre ministra obrany SR
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)
20. Sep XIV. Majstrovstvá SR v streleckom trojboji o Pohár náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR
Strelnica: Košice (kontakt: Krankus)
11. Okt II. Majstrovstvá SR v streľbe zo samonabíjacej zbrane 58
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)

Kvalifikačné preteky

Strelecký viacboj

26. Apr. 1. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
27. Apr. 2. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
10. Máj 3. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
11. Máj 4. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
31. Máj 5. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany (kontakt: Mertl)
1. Jún 6. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany (kontakt: Mertl)
21. Jún 7. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)
22. Jún 8. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)

Strelecký trojboj

26. Apr. 1. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
27. Apr. 2. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
17. Máj 3. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Pribelce (kontakt: Flaška)
18. Máj 4. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce (kontakt: Flaška)
24. Máj 5. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
25. Máj 6. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
7. Jún 7. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
8. Jún 8. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
29. Jún 10. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)
5. Júl 11. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Malacky (kontakt: Ing. Haramia)
6. Júl 12. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Malacky (kontakt: Ing. Haramia)
5. Júl 13. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
6. Júl 14. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
23. Aug 15. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Hruštín (kontakt: Jancek)
24. Aug 16. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Hruštín (kontakt: Jancek)
23. Aug 17. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: KE-Podhradová (kontakt: Krankus)
24. Aug 18. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: KE-Podhradová (kontakt: Krankus)

Streľba zo samonabíjacej zbrane 58

22. Mar Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 1. kolo
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
23. Mar Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 2. kolo
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Štokinger)
12. Júl Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 3. kolo
Strelnica: Čáčov (kontakt: Mgr. Hutár)
13. Júl Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 4. kolo
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)
9. Aug Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 5. kolo
Strelnica: Nižmá Hutka (kontakt: Krankus)
10. Aug Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 6. kolo
Strelnica: Nižná Hutka (kontakt: Krankus)
16. Aug Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 7. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: ing. Priputen)

Medzinárodné preteky

5. Apr Oslobodnie Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Šimo)
6. Sept. Strelecký viacboj na počesť 70. výročia SNP
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
27. Sep BA - BO - PH - XV ročník
Strelnica: ČR - Semily (kontakt: Ing. Senevič)
4. Okt Strelecký viacboj, 70. výročie KDO a Dukliansky palcát
Strelnica: Čáčov (kontakt: Šimo)
4. Okt Strelecký viacboj na počesť 70. výročia KDO
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)

Memoriálové preteky

23. Mar. Memoriál Gustáva Bodajlu -X. ročník
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
12. Apr. Memoriál Rasťa Rabušica v strel.trojboji - VIII.ročník
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
13. Apr. Memoriál Mariána Janovčíka
Strelnica: Hruštín (kontakt: Vlžák)
7. Jún Memoriál Dušana Muchu
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
13. Sep Memoriál Františka Imricha - VI. ročník
Strelnica: Podhradová (kontakt: Krankus)
12. Okt Memoriál gen. Jána Nálepku, XIX. ročník
Strelnica: Poruba p/V (kontakt: Dolinič, Ihnát)

Klubové, okresné a krajské strelecké preteky Klubov vojakov v zálohe

18. Jan Zoborská plášťovka, trojboj
Strelnica: Nitra, D. Krškany (kontakt: Fraňo)
15. Feb Fénix Cup, trojboj
Strelnica: Nitra, D. Krškany (kontakt: Fraňo)
15. Mar Zoborská liga - Finále
Strelnica: Nitra, D. Krškany (kontakt: Fraňo)
23. Mar Malokalibrová odstreľovačka - 1. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
29.-30. Mar Jarný netradičný trojboj
Strelnica: ŠSK SAV BA (kontakt: E. Lipovský)
29. Mar Obranná streľba, 1. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
5. Apr Oslobodenie Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie (kontakt: Šimo)
12. Apr Veľkonočný pohár, XIII. ročník
Strelnica: MV SR Rača (kontakt: JUDr. Líška)
27. Apr Malokalibrová odstreľovačka - 2. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
10. Máj Strelecký trojboj
Strelnica: Kamen. Poruba (kontakt: Stacho)
25. Máj Krivská 100-ka, 2. ročník
Strelnica: Krivá (kontakt: Konfala)
31. Máj Obranná streľba, 2.kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
14. Jún Malokalibrová odstreľovačka - 3. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
28. Jún Letná súťaž z veľkokalibrovej pištole
Strelnica: Jahodníky, Martin (kontakt: Ing. Balcár)
19. Júl Obranná streľba, 3. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
9. Aug Pezinský džbán - 12. ročník
Strelnica: Pezinok-Stupy (kontakt: Guštafík)
17. Aug Putovný pohár starostu, 13. ročník, trojboj
Strelnica: Poruba p/V (kontakt: Dolinič, Ihnát)
24. Aug Viacboj SNP
Strelnica: Nižná Huťka (kontakt: Krankus)
24. Aug Preteky k výročiu SNP
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
31. Aug Pohár prednostu OÚ Michalovce-trojboj-70.výročie SNP
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
13. Sep Guláš Cup
Strelnica: Čáčov (kontakt: Bartovič)
22. Nov Špeciálny viacboj
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
20. Sep Obranná streľba, 4. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
5. Okt Strelecký viacboj-Pohár veliteľa 22. mpr - 10.ročník
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
5. Okt Krivská 100-ka
Strelnica: Krivá (kontakt: Konfala)
11. Okt Strelecký viacboj
Strelnica: Kamen. Poruba (kontakt: Zábojník)
18. Okt Malokalibrová odstreľovačka - 4. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: J. Petrásek)
2. Nov Pohár primátora mesta Michalovce, trojboj 10. ročník
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)
8.-9. Nov Netradičný trojboj
Strelnica: SAV BA (kontakt: Lipovský)
15. Nov 1. kolo zimná strelecká liga
Strelnica: Nitra, Dolné Krškany (kontakt: Fraňo)
13. Dec. 2. kolo zimná strelecká liga
Strelnica: Nitra, Dolné Krškany (kontakt: Fraňo)
14. Dec Malokalibrová odstrelovačka - 5. kolo
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
20. Dec Vianočno-silvestrovský špeciál
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
27. Dec Silvestrovská súťaž v streľbe z veľkokalibrovej pištole
Strelnica: Jahodníky - Martin (kontakt: Ing. Balcár)
28. Dec Silvestrovská strelecká súťaž
Strelnica: Michalovce (kontakt: Ing. Barna)

Preteky mládeže

2. Máj SŠ v spolupráci s regrut. stred. a voj. políciou
Strelnica: Prešov (kontakt: Ing. Priputen)
2. Jún Deň streleckých nádejí
Strelnica: Poruba p/V (kontakt: Ihnát)